Điều khoản sử dụng

Các Điều kiện và Điều khoản Sử dụng website này (“Điều khoản Sử dụng”) áp dụng cho trang web của chúng tôi tại www.teenteen.vn, và tất cả các trang liên kết với www.teenteen.vn, các công ty con và chi nhánh (gọi chung là “Trang web”). Trang web là tài sản của Công ty TNHH Teen Teen. Sử dụng Trang web đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng này; nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng trang web.

Chúng tôi có toàn quyền quyết định thay đổi, sửa đổi, thêm và / hoặc xóa các phần của Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào. Bạn có trách nhiệm kiểm tra các Điều khoản Sử dụng này định kỳ để cập nhật về các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi các thay đổi được đăng có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi đó. Miễn là bạn tuân thủ các Điều khoản sử dụng này, chúng tôi cấp cho bạn đặc quyền cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, hạn chế để truy cập và sử dụng Trang web.

Nội dung

Tất cả văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, hình ảnh, nhãn hiệu, biểu trưng, âm thanh, âm nhạc, ảnh nghệ thuật và mã máy tính (gọi chung là “Nội dung”), bao gồm nhưng không giới hạn trong thiết kế, cấu trúc, lựa chọn, phối hợp, biểu hiện. xem và cảm nhận” và sắp xếp Nội dung như vậy, có trên Trang web được sở hữu, kiểm soát hoặc cấp phép bởi Công ty TNHH Teen Teen và được bảo vệ bởi trang phục thương mại, quyền sao chép, luật sáng chế và nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh.

Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, không được sao chép, tái bản, tải lên hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào (bao gồm “phản chiếu”) cho bất kỳ máy tính, máy chủ, trang web hoặc phương tiện khác để xuất bản hoặc phân phối hoặc cho bất kỳ doanh nghiệp thương mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Bạn có thể sử dụng thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (như bài viết cơ sở tri thức và tài liệu tương tự) do Công ty TNHH Teen Teen cung cấp để tải xuống từ Trang web, miễn là bạn (1) không xóa bất kỳ ngôn ngữ thông báo độc quyền nào trong tất cả các bản sao như vậy tài liệu, (2) chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn và không sao chép hoặc đăng thông tin trên bất kỳ máy tính nối mạng nào hoặc phát trên bất kỳ phương tiện nào, (3) không sửa đổi bất kỳ thông tin nào, và ( 4) không thực hiện bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến các tài liệu đó.

Đủ điều kiện

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn từ 15 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 15 tuổi, bạn có thể không sử dụng Trang web, trong mọi trường hợp hoặc vì bất kỳ lý do gì. Bằng quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể, từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chí đủ điều kiện của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Bạn tự chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng cho bạn. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn phải tham khảo ý kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ về những phần nào của Dịch vụ phù hợp với bạn.

Chúng tôi liên tục thử nghiệm các tính năng, chức năng, dịch vụ, giao diện người dùng và Sản phẩm mới mà chúng tôi đang xem xét kết hợp hoặc cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền bao gồm hoặc loại trừ bạn khỏi các thử nghiệm này mà không cần thông báo.

Tài khoản, Mật khẩu và Bảo mật

Bạn có thể đăng ký một tài khoản trên Trang web (một “Tài khoản”) hoặc thông tin đăng nhập trên các phương tiện truyền thông xã hội khác. Để sử dụng các phần nhất định của Trang web, bạn không bắt buộc phải đăng ký Tài khoản. Tuy nhiên, một số tính năng nhất định của Trang web, chẳng hạn như truy cập vào lịch sử đặt hàng của bạn, yêu cầu bạn phải đăng ký một Tài khoản. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ và cập nhật thông tin tài khoản của bạn. Bạn không được: (i) chọn hoặc sử dụng làm tên người dùng là tên của người khác với mục đích mạo danh người đó; (ii) sử dụng một tên người dung là tên bất kỳ quyền nào của một người khác ngoài bạn mà không có sự cho phép thích hợp; hoặc (iii) sử dụng một tên người dùng là tên khác xúc phạm, khiếm nhã hoặc tục tĩu. Bạn tự chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên Tài khoản của mình và bảo mật mật khẩu tài khoản của bạn. Bạn không được sử dụng Tài khoản hoặc thông tin đăng ký của người khác cho Trang web mà không được phép. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức bất kỳ thay đổi nào về tính hợp lệ khi sử dụng Trang web, vi phạm bảo mật hoặc việc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn. Bạn không nên công bố, phân phối hoặc đăng thông tin đăng nhập Tài khoản của mình. Bạn có thể xóa Tài khoản của mình bất kỳ lúc nào, như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Việc bạn sử dụng trang web

Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” hoặc thiết bị tự động khác, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự hoặc tương đương nào để truy cập, thu thập, sao chép hoặc theo dõi bất kỳ phần nào của trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào, hoặc theo bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc phương hướng hoặc bản trình bày của Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào, để có được hoặc cố gắng có được bất kỳ tài liệu, hồ sơ hoặc thông tin nào từ trang web. Chúng tôi bảo lưu quyền cấm bất kỳ hoạt động nào như vậy.

Bạn đồng ý không cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào hoặc tính năng của Trang web hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào khác được kết nối với Trang web hoặc bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web, bằng cách tấn công, sử dụng mật khẩu “khai thác” hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào khác.

Bạn đồng ý không thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Trang web hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Trang web hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực trên Trang web hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Trang web. Bạn sẽ không đảo ngược tra cứu, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ người dùng hoặc khách hang truy cập vào Trang web hoặc bất kỳ khách hàng nào khác của Công ty TNHH Teen Teen, bao gồm bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi không thuộc sở hữu của bạn, nguồn hoặc khai thác Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào có sẵn hoặc được cung cấp bởi hoặc thông qua Trang web, theo bất kỳ mục đích nào để tiết lộ bất kỳ thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với nhận dạng cá nhân hoặc thông tin, ngoài thông tin của riêng bạn, theo quy định của Trang web.

Bạn đồng ý không: (a) thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt tải lớn không hợp lý hoặc không cân xứng trên cơ sở hạ tầng của trang web hoặc hệ thống hoặc mạng của Công ty TNHH Teen Teen hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào được kết nối với Trang web hoặc Công ty TNHH Teen Teen; (b) sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thường trình nào để can thiệp hoặc cố can thiệp vào hoạt động đúng đắn của Trang web hoặc bất kỳ giao dịch nào đang được thực hiện trên Trang web; (c) cố gắng giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc tạo lập Trang web; (d) giả mạo tiêu đề hoặc bằng cách khác điều khiển mã định danh để che giấu nguồn gốc của bất kỳ thư hoặc thông điệp nào bạn gửi cho chúng tôi trên hoặc thông qua Trang web. Bạn không được giả vờ rằng bạn là người mà bạn đại diện, người khác hoặc mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác; (e) xóa hoặc thay đổi bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác đăng trên trang web; (f) sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm nào theo Điều khoản Sử dụng hoặc để thu hút hiệu suất của bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hay vi phạm quyền của Công ty TNHH Teen Teen; hoặc (g) hoặc là có bất kỳ hành động nào vi phạm Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác và Trang web của bên thứ ba

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên khác của bên thứ ba trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn đối với nhà tài trợ của chúng tôi và Facebook và các trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên khác lại có thể chứa liên kết đến Trang web (“Trang bên ngoài”). Các liên kết này chỉ được cung cấp như một sự tiện lợi cho bạn chứ không phải là sự chứng thực của chúng tôi về nội dung trên các Trang bên ngoài đó. Nội dung của các trang web bên ngoài được phát triển và cung cấp bởi những người khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang web bên ngoài được liên kết nào và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ tài liệu nào trên các Trang web bên ngoài đó. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hay bị cáo buộc gây ra hoặc liên quan đến việc sử dụng hay phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ Trang web bên ngoài nào.

Nội dung người dùng

Đối với Hình ảnh (như được định nghĩa bên dưới), Nội dung gửi (như được định nghĩa bên dưới) và mọi nội dung hay tài liệu khác mà bạn cung cấp hoặc tải lên thông qua Trang web hoặc chia sẻ với người dùng hoặc người nhận Trang web khác (gọi chung là “Nội dung Người dùng”), bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu tất cả quyền, quyền sở hữu và nội dung người dùng, bao gồm, không giới hạn, tất cả bản quyền và quyền công khai trong đó và tất cả Nội dung do bạn cung cấp là chính xác, đầy đủ, cập nhật và tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành. Bạn sẽ không (và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) thực hiện bất kỳ hành động hay tải lên, đăng bài hoặc phân phối bất kỳ Nội dung người dùng nào vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, quyền công khai nào hoặc quyền khác của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc nghĩa vụ hợp đồng nào. Bạn sẽ không (và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) thực hiện bất kỳ hành động hay tải lên, đăng bài hoặc phân phối bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn biết nếu sai, gây hiểu lầm, không trung thực hay không chính xác hoặc bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, lừa đảo, gian lận, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, tra tấn, tục tĩu, thô tục, khiêu dâm, xúc phạm, chứa hoặc mô tả ảnh khoả thân, chứa hoặc mô tả hoạt động tình dục hoặc không thích hợp theo quyết định của chúng tôi.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể bảo vệ Nội dung Người dùng và cũng có thể tiết lộ Nội dung Người dùng nếu được luật pháp yêu cầu hoặc tin rằng việc bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý, luật hiện hành hoặc yêu cầu của chính phủ; (b) thi hành Hiệp định này; (c) trả lời các khiếu nại rằng bất kỳ Nội dung Người dùng nào vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của Công ty TNHH Teen Teen, người dùng của chúng tôi và công chúng. Bạn hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và truyền tải Trang web, bao gồm Nội dung Người dùng của bạn, có thể bao gồm (i) việc truyền tải qua các mạng khác nhau; và (ii) các thay đổi phù hợp và thích nghi với các yêu cầu kỹ thuật của các mạng hoặc thiết bị kết nối.

Vận chuyển

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được thực hiện trước ngày giao hàng được nêu trong Xác nhận đặt hàng hoặc nếu không có ngày giao hàng được chỉ định, sau đó trong vòng 30 ngày sau ngày xác nhận đơn đặt hàng, trừ khi có trường hợp ngoại lệ và ngoại trừ trường hợp đặt hàng trước.

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ giao hàng mà bạn chỉ định khi đặt hàng. Nếu chúng tôi không thể gửi đến địa chỉ giao hàng của bạn, ví dụ: nếu địa chỉ gửi của bạn có địa lý từ xa, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền không cung cấp cho bất kỳ quốc gia nào bị cấm bởi luật xuất khẩu hiện hành. Các sản phẩm bao gồm trong cùng một đơn đặt hàng không thể được gửi đến các địa chỉ khác nhau.

Nguy cơ của (Các) Sản phẩm sẽ nằm trong tay bạn từ thời điểm bạn nhận (các) Sản phẩm được đặt hàng. Quyền sở hữu (các) Sản phẩm được đặt hàng cũng sẽ chuyển cho bạn khi bạn nhận được hóa đơn (các) Sản phẩm, được thanh toán toàn bộ số tiền cho (các) Sản phẩm, bao gồm mọi khoản phí giao hàng, đã nhận được.

Nếu bất kỳ Sản phẩm nào bạn đặt hàng bị hỏng hoặc bị lỗi khi giao cho bạn hoặc phát sinh lỗi, chúng tôi có nhiều hơn một biện pháp pháp lý phù hợp với quyền lợi hợp pháp dành cho bạn, tùy thuộc vào thời điểm bạn cho chúng tôi biết vấn đề. Nếu bạn cho rằng Sản phẩm đã được giao đến bị hỏng, lỗi hoặc đã phát sinh lỗi, bạn nên thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt, tốt nhất là bằng văn bản, cung cấp tên, địa chỉ và tham chiếu đơn đặt hàng của bạn. Không có gì trong phần này ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bạn.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý và từ chối bảo hành

Công ty TNHH Teen Teen không đảm bảo rằng trang web sẽ hoạt động không có lỗi hoặc trang web, máy chủ của nó hoặc nội dung không có vi-rút máy tính hoặc các tính năng gây ô nhiễm hoặc phá hoại tương tự. Nếu việc bạn sử dụng trang web hoặc nội dung dẫn đến nhu cầu phục vụ hoặc thay thế thiết bị hoặc dữ liệu thì Công ty TNHH Teen Teen không chịu trách nhiệm về các chi phí đó.

Chấm dứt

Chúng tôi bảo lưu quyền, hạn chế, tạm dừng hoặc chấm dứt Điều khoản sử dụng này và quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Nội dung bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào (bao gồm nếu chúng tôi tin rằng bạn có tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận hoặc lạm dụng bị nghi ngờ nào hoặc vi phạm hoặc hành động không nhất quán với thư hoặc tinh thần của Điều khoản sử dụng này) mà không có thông báo trước hoặc trách nhiệm pháp lý, bao gồm quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào bạn đặt mua Sản phẩm. việc hủy và hủy mọi thông tin liên quan đến Tài khoản của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Nội dung bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm. Tất cả các quy định của Điều khoản sử dụng này, do bản chất của chúng nên tồn tại chấm dứt sẽ tồn tại chấm dứt, bao gồm, không giới hạn, giấy phép Nội dung người dùng, quyền sở hữu, tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành, bồi thường, giới hạn trách nhiệm, miễn trừ hành động và trọng tài.

Khác

Trừ khi được chúng tôi và bạn đồng ý rõ ràng, Điều khoản sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn về vấn đề này và thay thế tất cả các thoả thuận trước đó hoặc đương thời, dù bằng văn bản hay bằng miệng, giữa chúng tôi và bạn đối với vấn đề liên quan đến chủ đề. Các phần tiêu đề được cung cấp chỉ để thuận tiện và sẽ không được đưa vào tính hợp pháp. Điều khoản sử dụng này không thể chuyển nhượng hoặc chuyển đổi. Điều khoản sử dụng này sẽ mang lại lợi ích cho người kế thừa, chuyển giao, cấp phép, và người được cấp phép phụ của chúng tôi. Không có mối quan hệ đại lý, quan hệ đối tác, liên doanh hoặc việc làm nào được tạo ra như là kết quả của Điều khoản sử dụng này và không bên nào có bất kỳ quyền hạn nào để ràng buộc người khác theo bất kỳ khía cạnh nào.

Phản hồi và thông tin

Bất kỳ phản hồi nào bạn cung cấp tại Trang web này sẽ được coi là không bảo mật. Chúng tôi sẽ được tự do sử dụng thông tin đó trên cơ sở không hạn chế.

Thông tin trong trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Công ty TNHH Teen Teen là công ty có trụ sở chính tại số , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bạn có thể Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ văn phòng của chúng tôi hoặc Liên hệ với chúng tôi